Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Gewoon Mooi en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Gewoon Mooi telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Gewoon Mooi de helft van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de schoonheidssalon komt, mag Gewoon Mooi de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de schoonheidssalon komt, behoudt Gewoon Mooi zich het recht voor om de afspraak te annuleren. De beautysalon moet verhindering voor gaande aan de afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt telefonisch melden. De clien hoeft zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De schoonheidssalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de schoonheidssalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Gewoon Mooi en Haar Revolutie vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De kap en- schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De kap en- schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaren wij in het systeem Da vinci en op papier en alleen op toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

6. Geheimhouding

Gewoon Mooi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidssalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Gewoon Mooi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidssalon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende specialist. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen

Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt ten allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen korting bon worden ingeleverd.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.